Podmínky ochrany osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Zaškrtnutím políčka "Ano, souhlasím" uděluji výslovný souhlas obchodní společnosti Origoš (Koudelková Alena) se sídlem Dvořákova 1117, Kadaň 43201 identifikační číslo: 09571841(dále jen "Správce"). V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na kontaktní osobu Správce pro oblast ochrany osobních údajů Alenu Koudelkovou. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dvořákova 1117, Kadaň 43201, adresa elektronické pošty objednavky@origoshop.cz, telefon 725929324

aby zpracovával mé osobní údaje, které jsem zadal do tohoto poptávkového formuláře (jméno a příjmení, telefon, email, adresa) a to za účelem vypracování a zaslání nabídky na ocenění mnou poptávaných služeb směřující k uzavření smlouvy či za účelem kontaktování a nabídnutí vhodného jiného či upraveného řešení a služeb mnou poptávaných. Tento souhlas je udělován na dobu 6 měsíců nebo do odvolání souhlasu.

Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.

Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, jejichž seznam je dostupný na vyžádání u Aleny Koudelkové

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Tímto jsem informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu mých práv, včetně příslušných vzorů pro uplatnění těchto práv jsou dostupné na www.orioshop.cz Více informací o způsobu zpracovávání osobních údajů Správcem je k dispozici na www.origoshop.cz

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃."

Zpět do obchodu